divendres, 16 de novembre de 2012

Correcció i millora

Mesures correctores i propostes de milloraEn general, podem considerar que som un grup bastant eficient, ja que ens complementem bastant bé i quan  a algun dels membres del grup se li escapa alguna questió, sempre hi ha una companya per ajudar-la.

Tot i això, probablement tots els grups podrien  millorar en alguns aspectes :

-Cada membre del grup hauria de tenir molt clar el que s’ha de fer en cada PAC , no solament el coordinador de torn, per fluïdificar les tasques i cobrir qualsevol oblit.

-Fixar-nos molt bé en les instruccions del tauler que ens envia el professor

-Realització més ràpida de les tasques que ens pertoquen individualment

-Connexions més freqüents entre els membres del grup a l'àrea de debat per intercanvià opinions sobre les tasques que es realitzen. 


Tots aquests punts depenen però de la disponibilitat personal dels seus membres, ja que hem de realitzar moltes altres tasques a nivell personal: feina, família, altres assignatures... i de vegades  resulta complicat  complir els punts de millora esmentats a dalt.


                                                                                              dijous, 15 de novembre de 2012

Tecnologia Digital

En aquesta segona fase del projecte hem començat a emprar més eines de tecnologia digital, ha estat una aventura molt profitosa. Com qualsevol projecte, hem trobat alguns problemes a l'hora d'utilitzar les eines però els hem anat solucionant entre les quatre.

La primera eina nova va ser aquest blog que ara esteu llegint, no totes abans havíem treballat amb blogs, per tant varem haver d'informar-nos com obrir-ne un, com crear pestanyes, realitzar entrades i publicacions, i com organitzar-ho tot de manera que sigui llegible i agradable, per al visitant del nostre diari de treball.

L'altra innovació tecnològica amb la que hem hagut de treballar, i seguim treballant, és la Wiki. Aquest espai era totalment nou per a les quatre; en aquesta fase estem dissenyant les pàgines que compondran la nostra Wiki, i hi començarem a explicar l'índex de treball i a presentar el projecte.

dimecres, 14 de novembre de 2012

Informació

Tota la informació obtinguda a través dels cercadors ens ha servit per poder elaborar bé l’espai de treball.
Tant les presentacions com l’organització, ha esta molt efectiva; en general hem estat totes les membres del grup ben coordinades, ja que la bona planificació inicial ens ha ajudat a seguir la dinàmica del grup i del projecte.

A partir dels correus que em anat rebent del professor, hem establert uns ordres  i una organització individual que ens ha ajudat a totes a poder seguir amb un bon ritme.

Tant la informació general per a la realització del funcionament del blog i de la wiki, com la informació concreta del treball, posada en comú mitjançant Zotero, ens ha servit per entendre força bé tot aquest món virtual, encara però, queden moltes coses per aprendre.

La informació interna del projecte es troba en procés de selecció, on després de fer-ne la tria corresponent, en serà resultat de la wiki (un índex general ben especificat i subgèneres amb la informació corresponent a les diferents etapes de la història de la literatura europea).

Amb tot això, cada membre del grup està disposada a col·laborar amb tot el possible, ja sigui compartint idees, resolució de problemes, millores de dinàmica i funcionament, aportacions i tot el que sigui possible perquè en surti un bon projecte.

dilluns, 12 de novembre de 2012

Autoavaluació del grup

Treball en equip

Des que es va formar l'equip s'han anat complint d'una manera cooperativa tots els acords i objectius marcats. Quan han sorgit dificultats, totes les components del grup s'han involucrat i ajudat per tal de solucionar-les. Hi ha hagut una comunicació assídua i s'ha participat activament en totes les tasques i realització del treball. El respecte, la constància, i sobretot l'ajuda entre les companyes són les bases sobre les quals s'ha fonamentat el bon funcionament i dinamisme de l'equip. 
Planificació i gestió del projecte

Després d'elaborar l'organització del projecte, s'ha fet per part de l'equip un seguiment conjunt del treball. Tot el grup han estat conscient dels acompliments que demanava la PAC, i ha col·laborat activament per assolir els objectius i terminis marcats. En algunes ocasions, s'ha consensuat el mètode a seguir per tal d'obtenir un millor rendiment de la tasca. A més, s'ha establert que en cas que fos necessari es farien els canvis oportuns dins la planificació.

dijous, 8 de novembre de 2012

Autoavaluació grup

Comunicació a la xarxaLa comunicació a la xarxa ha estat bona, però penso que es podria millorar bastant (els acords eren de conecció al menys cada 48 hores) , tot i això ha servit per solucionar  els dubtes que han anat sorgint.

Fins ara la presa de decisions ha estat correcta i la gestió del temps una mica apretada.
Penso que ho podem millorar en les  properes  PACs.

Actitud digital cívicaLa informació obtinguda amb els recursos que tenim als materials de l'aula ha servit per baixar programes de protecció  com antivirus i talla focs per protegir l'ordinador i permetre una navegació segura.

Els nombrosos buscadors  emprats i  els programes com  Mozila Firefox, Zotero...han estat de gran ajuda per l'organització de les nostres cerques iindividuals  la seva posada en comú.Ha estat doncs una actitud digital molt valuosa perquè hem aprés a buscar informació, enmagatzemar-la  i posar-la en comú  de manera ràpida i eficient.

                                             
 
                                                                                                           

dilluns, 5 de novembre de 2012

Objectius i criteris de cerca

Planificació i gestió de la cerca


Materials, recursos i eines:


1- Eines ofimàtiques: Open office.org, Microsoft Office, Work.


1- Manuals i guies:

1- Processador de text: Open Office Writer; Microsoft Word; Work-Pages
2- Full de càlcul: OpenOffice.org.Calc; Microsoft Exel; Work-Numbers’09.
3- Presentacions multimèdia: OpenOffice.org. Impress; Microsoft PowerPoint; Work-Keynote’09.

2- Altres eines informàtiques:


1- Blogs: Facilitat de publicació dels continguts.

2- Wikis: Treball cooperatiu.

3- Marcadors socials: Recopilen enllaços sobre certs temes, els classifiquen i comparteixen a Internet.


3- Navegadors: Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Altres navegadors.


4- Eines de cerca més utilitzades:

Google: El motor de cerca més popular de la història d’Itnternet
Altres motors: Live Search, WiseNut, Alltheweb

Metacercadors: Són motors de cerca automàtics que concentren la seva tasca de detecció sobre la informació acumulada pels motors de cerca, de manera que en lloc de construir base de dades pròpies, els metacercadors centren el seu servei a localitzar i presentar-nos el que diversos motors de cerca han indexat.

Directoris Temàtics: Presenten el contingut de les seves bases de dades organitzats temàticament i estructurats en arbres conceptuals jeràrquics que permeten a l’usuari anar orientant la seva cerca des de conceptes molt genèrics a més delimitats, fins a arribar a les referències dels webs el contingut dels quals pertany a aquell camp.


5- Cerques especialitzades:

Cercador de cercadors: Els principals cercadors d’instruments de cerca són:
Search Engine Watch: ( Punt de referència fonamental sobre la localització d’informació per internet).

Buscopio: (Potent cercador de cercadors en espanyol que ofereix enllaços i informació actualitzada de cercadors especialitzats que operen en altres idiomes).


6-Cercadors especialitzats: Internet Movie Database, Education World, Scirus, Buscamed, Mediatico, Dosdoce.


7-Altres punts d’informació: Les bibliografies, Els mitjans de comunicació, Enciclopèdies electròniques, Biblioteques virtuals, La Biblioteca de la UOC, etc

dissabte, 3 de novembre de 2012

Planificació

Planificació general:

1. Objectius generals i específics de cada fase:
 En aquest punt, on l’encarregada en serà la Maria-Ana Manresa, s’exposaran els objectius generals i específics de cada fase del projecte. El resum explicatiu de cada fase consistirà en punts clars que determinaran el treball a realitzar a cada PAC. Cada una d’aquestes inclourà les activitats a realitzar, així com l’explicació de com s’utilitzarà el blog, la metodologia, les autoavaluacions,...

2. Tasques concretes i continguts a desenvolupar:
Aquesta àrea del treball la durà a terme la Núria Oller, on exposarà individualment i explicarà exactament quines seran les parts del projecte a tenir en compte, des de la planificació inicial fina a la finalització del treball i la posterior exposició del projecte als altres membres de l’assignatura. Està explicat de manera clara i entenedora, resumint en cada cas les feines a realitzar.

3.Materials, recursos i eines que utilitzarem:
 La Montserrat Vila adjuntarà en aquesta part tot el material emprat per poder dur a terme el projecte. Evidentment, el plantejament que se’n pot fer al principi podria ser que fos diferent al final, ja que sovint s’acaba afegint o excloent informació que a última hora es pot considerar necessària o innecessària respectivament. Des del material emprat en la planificació general fins l’utilitzat en la informació de cada part del projecte, és a dir, el material i les fonts internes i externes de tot el treball, estarà exposat després a la bibliografia final del treball conjunt.

 A partir d’aquí, tant les assignacions dels rols de cadascú (ja explicats anteriorment) amb les argumentacions precises de cada fase, i la temporització del treball (la distribució del temps com a portaveus) ho durà a terme la Gemma Guarro, juntament amb les justificacions individuals de la planificació, és a dir, els criteris que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar aquesta part del projecte. 

4.Temporització:

Hem establert un ordre alfabètic a l’hora de programar els torns per a ser el portaveu. Amb això s’ha creat un calendari on, marcats en diferents colors, s’estableix l’ordre i la durada que en tindrà cada membre com a coordinador de grup.
Aquesta persona encarregada de la coordinació, haurà de mantenir al dia els altres membres del grup de cada part del projecte, l’organització de les feines respectives individuals i, posteriorment, col·lectives. Al finalitzar cada fase del projecte, aquest portaveu haurà de sintetitzar i ajuntar la informació de cada membre i presentar-ho als altres per què aquests n’estiguin conformes.
També haurà de posar al dia dels canvis realitzats pels altres membres, i recordar les pautes a seguir segons el tutor de l’assignatura, així s’evitaran el màxim d’errors i es podrà portar un control del projecte més precís. Per tant, també s’haurà de portar un control sobre les entrades al blog com a diari de treball, i informar als altres membres per si algun d’aquests no compleix amb la seva feina personal dins l’equip de treball.

CALENDARI DE TREBALL:

                      Setembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


24 de Setembre: Inici PAC1. Inici.
28 de Setembre: Inici debat.                        Octubre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3116 d’Octubre: Lliurament PAC1. Navegació, comunicació i col·laboració a la xarxa.
17 d’Octubre: Inici PAC2. Estructuració.
                                          
                       Novembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  

19 de Novembre: Lliurament PAC2. Estructuració.
20 de Novembre: Inici PAC3. Desenvolupament.
                                                                                               Desembre 2012
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3111 de Desembre: Lliurament PAC3. Desenvolupament.
12 de Desembre: Inici PF. Tancament i difusió.

                         Gener 2013
DLL
DM
DM
DIJ
DIV
DISS
DIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


11 de Gener: Lliurament PF. Tancament i difusió.*Temporització com a portaveu dels 4 membres del grup:

Gemma Guarro: del 17 d’Octubre al 8 de Novembre.
Maria-Ana Manresa: del 9 de Novembre al 29 de Novembre.
Núria Oller: del 30 de Novembre al 20 de Desembre
Montserrat Vila: del 21 de Desembre al 11 de Gener.


*Justificacions de planificació individuals:

Planificació del punt 1 del projecte – Maria-Ana Manresa:

Per redactar la part de la planificació que fa referència als objectius generals del projecte i als específics  he anat estudiant els enunciats de las PACs penjades a l'aula i he intentat explicar de manera breu i clara el que es pretén que aconseguim  en cada una d'elles ( objectius generals) i de manera més detallada i concreta  cada un dels apartats que haurem  d'elaborar en cada PAC ( objectius específics).
Planificació del punt 2 del projecte – Núria Oller:
Per realitzar el meu punt de la planificació (tasques concretes) m'he basat en les PACs que hi ha penjades a l'aula de l'assignatura; en elles es detalla en cada moment quines qüestions haurem d'anar treballant mentre avancem amb el treball.
He explicat cada tasca nova que haurem de realitzar en l'ordre temporal que haurem de seguir. Bàsicament és el detall de les tasques a desenvolupar des d'ara fins a la presentació del projecte.

Planificació del punt 3 del projecte- Montserrat Vila:

Per poder fer la part del meu treball  m’he documentat principalment en els materials que ens dóna la PAC i també en els de l’assignatura en general. A partir d’aquí, els he llegit i he anat fent una tria dels que creia més interessant i que ens podia ajudar pel desenvolupament del projecte.
A més, he buscat informació a part per la xarxa que m’ha ajudat a contrastar dubtes que m’han anat sorgint. La realització d’aquesta tasca m’ha servit per descobrir maneres i llocs que em permetran trobar informació al llarg de la carrera.

Planificació dels punts 4 i 5 – Gemma Guarro:

Per elaborar els punts d’assignacions i temporització hi ha hagut una coordinació general del grup, ja que individualment cadascuna de les membres va escollir quina fase del projecte volia explicar.
A partir d’aquí, he exposat en resums les diferents etapes del treball que ha realitzat cada persona, s’ha elaborat un calendari de treball on es marquen les dates més importants de l’entrega dels arxius i on es diferencia el temps que cada membre ha de dedicar a ser el portaveu del grup, i per acabar, les argumentacions personals on s’exposen els criteris que s’han tingut en compte per elaborar cada part